ساشا و آنیتا -آنیتا بسیار بزرگ شده و هنگام خرید با پدر لباس زیبایی انتخاب می کند

ساشا و آنیتا -آنیتا بسیار بزرگ شده و هنگام خرید با پدر لباس زیبایی انتخاب می کند

ساشا

ساشا و آنیتا

بازی

اسباب بازی