آیا خوش اخلاقی فقط لبخند زدن است ( شنیدنش رو از دست ندید )

آیا خوش اخلاقی فقط لبخند زدن است ( شنیدنش رو از دست ندید )

مذهبی

سخنرانی

مرحوم فلسفی

خوش اخلاق