بازدید دکتر جلیلی از منطقه محروم "نایسر" در حاشیه سنندج

بازدید دکتر جلیلی از منطقه محروم "نایسر" در حاشیه سنندج

بازدید ها

دکتر سعید جلیلی

منطقه محروم

سنندج