فیلم حضور هواداران پرسپولیس مقابل بیمارستان لاله بعد از درگذشت مهرداد میناوند

فیلم حضور هواداران پرسپولیس مقابل بیمارستان لاله بعد از درگذشت مهرداد میناوند

خبری حوادث - اخبار

هواداران پرسپولیس

درگذشت مهرداد میناوند

خبری اجتماعی