فیلم کامل تلاوت قرآن کریم توسط جناب آقای احمد ابوالقاسمی

فیلم کامل تلاوت قرآن کریم توسط جناب آقای احمد ابوالقاسمی

تلاوت قرآن کریم در محضر رهبر انقلاب

آیت الله خامنه ای

رهبر انقلاب

احمد ابوالقاسمی