صحنه های شگفت انگیز مشارکتهای مردمی در حادثه کرونا

صحنه های شگفت انگیز مشارکتهای مردمی در حادثه کرونا

گزیده ای از دیدارها و بیانات رهبر انقلاب

آیت الله خامنه ای

رهبر انقلاب

کرونا