علی پروین: بیا مصاحبه کن_ دایی_ من صدا و سیما را دوست ندارم!

علی پروین: بیا مصاحبه کن_ دایی_ من صدا و سیما را دوست ندارم!