اولین فیلم از آتش سوزی مهیب در دیلم بوشهر / آسمان دود شد!

اولین فیلم از آتش سوزی مهیب در دیلم بوشهر / آسمان دود شد!

خبری حوادث

آتش سوزی

انفجار

بوشهر